காஞ்சிபுரம் admin
24-09-22 16 ஹிட்ஸ்

தற்போது விவசாயம் நடைபெறுகிறதா?:

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:


காஞ்சிபுரம் பாலுசெட்டி சத்திரத்தில் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது 20 ஏக்கர் விவசாய நிலம்

https://www.youtube.com/watch?v=HXjciR4idWM

KANCHIPURAM


  செய்தி அனுப்பு


20 ஏக்கர் விவசாய நிலம் காஞ்சிபுரம் வரைபடம்

Map View

Related ads

நிலம் விற்பனை vallam

இரண்டு போகம் விவசாயம் நடைபெறுகிறது. ஏரி பாசனம்  காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் பெங்களூர் நெடுஞ்சாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு 500 ஏக்கர் நிலம்

காஞ்சிபுரம் பெங்களூர் நெடுஞ்சாலையில் ஒரு ஏக்கருக்கு 500 ஏக்கர் நிலம் 60 லட்சம் மட்டுமே காஞ்சிபுரம்

Report this ad