விலை : र5,50,000 புதுக்கோட்டை சிவநேசன்
25-01-21 315 ஹிட்ஸ்

ஒரு ஏக்கரின் விலை குறிப்பிடவும் : 550000

நிலத்தின் அளவு : 2.6 ஏக்கர்

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:

சிறப்பு சலுகை : உண்டு

Whatsapp: +919597967971


தமிழ்நாடு முழுவதும் இடம் வாங்க விற்க அணுகவும்.. +919597967971

https://www.youtube.com/watch?v=ZxLB2TmJbMs

No. 163 Vasanthapuri Nagar, Pudukkottai 622001


  செய்தி அனுப்பு


தமிழ்நாடு முழுவதும் இடம் வாங்க விற்க அணுகவும் சிவநேசன்  வரைபடம்

Map View

Related ads

தரிசு நிலம் தேவை

தரிசு நிலம் தேவை புதுக்கோட்டை சுற்றுவட்டாறத்தில் புதுக்கோட்டை

விவசாய நிலம் ஆழ்குழாய் கிணறு வசதியுடன் விர்ப்பணைக்கு

1 ஏக்கர் பரப்பளவில் மனை மற்றும் விவசாய நிலம் ஆழ்குழாய் கிணறு வசதியுடன் விர்ப்பணைக்கு புதுக்கோட்டை

Report this ad