சென்னை Chennaiseller
24-05-19 108 ஹிட்ஸ்


கூட்டுறவு சங்கம் கிளைகள் துவங்க விண்ணப்பங்கள் தாலுகா வாரியாக வரவேற்கப்படுகின்றது


  செய்தி அனுப்பு


Related ads

சரயோகம் என்கிற மூச்சுக்கலை பயிற்சி

சரயோகம் என்கிற மூச்சுக்கலை பயிற்சிக்கு தொடர்புகொள்ளவும் சரயோகம் என்கிற மூச்சுக்கலை சரம் பார்க்கத் தெரிந்தவனிடம் எந்த மோதலையும் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காகவே “சரம் பார்ப்பவனிடம் பரம் போகாதே” என்று வழக்குச் சொல்லில் கூறுவர். மூச்சுக்கலை பயிற்சியின்… சென்னை

Report this ad