தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு தமிழில் விளம்பரங்கள்

Tamil Classifieds Portal Best ever Made it Tamil "Classifieds"

வியபார நோக்கத்திற்கு மற்றும் அன்று, உலகம் எங்கும் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் தமிழ் சமூகத்தை இணைக்கும் ஒரு பாலம் ஆகும்

பூர்வீகம் மரச்செக்கு எண்ணெய்

#பூர்வீகம் மரச்செக்கு எண்ணெய்...
தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறையில்
தரத்தினை ஆய்வு செய்து உரிமம் பெற்று இப்போழுது விற்பனையில்...

Licence under Food Safety and Standards Authority of India ...(FSSAI)...
For orders contact
9884178330...???