https://tamil.adskhan.com/ https://tamil.adskhan.com/

களம் இயற்கை சந்தை

களம் இயற்கை சந்தை
தற்சார்பு மரபுவழி வாழ்க்கைமுறையை மக்களிடம் சேர்த்தல்

மாதந்தோறும் ஊர்சந்தை போன்ற பல விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை நடத்தி வருகிறோம்